Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

एटीएम लोकेटर

एटीएम लोकेटर

खालील नमूद केलेल्या शाखांमधील बचत आणि चालू बँक खातेधारक शाखा व्यवस्थापकाकडे एटीएम कार्डसाठी अर्ज सादर करून एटीएमच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

जयसिंगपूर शाखा
मेन रोड, जयसिंगपूर - ४१६१०१ तालुका: शिरोळ, जिल्हा: कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2322 225408, 226108

Mob – +91 9881158711
साईट - ऑनसाईट

पेठ वडगाव शाखा
वारणा बाज़ारच्यामागे, चौगुले कंपौंड, पेठ वडगांव - ४१६५१२ तालुका: हातकणंगले जिल्हा: कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2471037

MOB –  +91 9881009734
साईट - ऑनसाईट

शाहुपुरी
५७६/१, 'इ' स्टेशन रोड, बी.टी. काँलेज जवळ, शाहुपुरी- कोल्हापुर ४१६००२
फ़ोन नं +91 231 2659903, 2666253

MOB –  +91 9850009077
साईट - ऑनसाईट

गारगोटी शाखा
देसाई बिल्डिंग, गारगोटी - ४१६२०९ ता. : भुदरगड , जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 2324-220278

MOB – +91 9881061229

हुपरी शाखा
महावीरनगर, इंग्रोळे बिल्डींग, हुपरी - ४१६२०३ .तालुका : हातकणंगले, .जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2450266

MOB – +91 9881060886
साईट - ऑनसाईट

मुख्य शाखा
वार्ड नं. १२, घर नं. १,मेन रोड, पी .ओ .बॉक्स नं. ६४, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा - कोल्हापुर
फ़ोन नं +91 230 2433505 to 2433507, 2429300

MOB – +91 9850009072
साईट - ऑनसाईट

 

 

इंड. इस्टेट
वार्ड नं . १, घर .नं . २९१ , ब्लॉक नं . ७५,शाहू पुतळया जवळ , इंड. इस्टेट , इचलकरंजी - ४१६११५ .जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 230 2437105

MOB – +91 9850009073
साईट - ऑनसाईट

 

 

गावभाग शाखा
प्रभाग क्रमांक 4, एच.एन. २,, झेंडा चौक, इजारे अपार्टमेंट, इचलकरंजी - ६१६११५ जि.: कोल्हापूर.
फ़ोन नं +91 230 2420545

MOB – +91 9850009074
साईट - ऑनसाईट

 

 

जवाहरनगर शाखा
सी.एस. क्रमांक.12441, 12441/1, 12441/3, 12441/4, प्रभाग क्रमांक 18/293 स्टेशन रोड, गुरु टॉकीज जवळ, इचलकरंजी- ४१६११५. जिल्हा. कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 230 2440044, 2440144

MOB – +91 9850009075
साईट - ऑनसाईट

 

 

DKTE Premises, Ichalkaranji Branch
डीकेटीई कॉलेज प्रीमायसेस इंचलकरंजी ४१६११५.जिल्हा:-कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2420545,

साईट - Offsite

 

 

लक्ष्मी औद्योगिक, हातकणंगले शाखा
पहिला टप्पा, सेक्टर ए, भूखंड क्र. सुविधा १६ श्री लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, हातकणंगले -११६१० ९ जि .: कोल्हापूर.
फ़ोन नं +91 2366206

MOB – +91 9822556616

 

यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निक कॉलेज
R.S.No 644, सांगली रोड, आदिनाथ हाउसिंग सोसायटी जवळ, इचलकरंजी, हातकणंगले, – 416 115.

साईट - OFFSITE

 

कुरुंदवाड शाखा
अनुक्रमांक.१३ (सी) सन्मित्र चौक परिसर,
मालभाग, कुरुंदवाड, ता: शिरोळ, जि. कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2322 243366

MOB – +91 9850081166
साईट - ऑनसाईट

गुलटेकडी शाखा
प्लॉट नं. ४४५/४४६, शिवनेरी, गुलटेकडी मार्केट यार्ड, गुलटेकडी पुणे - ४११०३७
फ़ोन नं +91 20 24271598

MOB –  +91  9850009088
साईट - ऑनसाईट

 

 

कोथरुड शाखा
९/८८ (पी) व ८५ (पी), गुरुकृपा, अलकापुरी सोसायटी, वनाज कार्नर, पौड रोड, कोथरुड, पुणे - ४११०२९.
फ़ोन नं +91 20 25428010

MOB – +91 9850009089

साईट - ऑनसाईट

 

 

हडपसर शाखा
सर्वे नं. २२१ राविदर्शन पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे -४११ ०२८
फ़ोन नं +91 20 26990305

MOB – +91 9850086664
साईट - ऑनसाईट

गडहिंग्लज शाखा
सी .एस .नं .२२८६, २२८७, २२८८, गडहिंग्लज -कडगांव रोड,गडहिंग्लज -४१६५०२
तालुका : गडहिंग्लज , जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2327 223776

MOB – +91 9850009079
साईट - ऑनसाईट

मराठी