Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.

एटीएम लोकेटर

एटीएम लोकेटर

खालील नमूद केलेल्या शाखांमधील बचत आणि चालू बँक खातेधारक शाखा व्यवस्थापकाकडे एटीएम कार्डसाठी अर्ज सादर करून एटीएमच्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

जयसिंगपूर शाखा
मेन रोड, जयसिंगपूर - ४१६१०१ तालुका: शिरोळ, जिल्हा: कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2322 225408, 226108
साईट - ऑनसाईट

पेठ वडगाव शाखा
वारणा बाज़ारच्यामागे, चौगुले कंपौंड, पेठ वडगांव - ४१६५१२ तालुका: हातकणंगले जिल्हा: कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2471037
साईट - ऑनसाईट

शाहुपुरी
५७६/१, 'इ' स्टेशन रोड, बी.टी. काँलेज जवळ, शाहुपुरी- कोल्हापुर ४१६००२
फ़ोन नं +91 231 2659903, 2666253
फँक्स नं - +91 231 2659503
साईट - ऑनसाईट

गारगोटी शाखा
देसाई बिल्डिंग, गारगोटी - ४१६२०९ ता. : भुदरगड , जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 2324-220278
फँक्स नं - 02324-220978
साईट - NA

हुपरी शाखा
महावीरनगर, इंग्रोळे बिल्डींग, हुपरी - ४१६२०३ .तालुका : हातकणंगले, .जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2450266
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

मुख्य शाखा
वार्ड नं. १२, घर नं. १,मेन रोड, पी .ओ .बॉक्स नं. ६४, इचलकरंजी - ४१६११५ जिल्हा - कोल्हापुर
फ़ोन नं +91 230 2433505 to 2433507, 2429300
फँक्स नं - +91 230 2430434
साईट - ऑनसाईट

 

इंड. इस्टेट
वार्ड नं . १, घर .नं . २९१ , ब्लॉक नं . ७५,शाहू पुतळया जवळ , इंड. इस्टेट , इचलकरंजी - ४१६११५ .जिल्हा . : कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 230 2437105
फँक्स नं - +91 230 2436150
साईट - ऑनसाईट

 

गावभाग शाखा
प्रभाग क्रमांक 4, एच.एन. २,, झेंडा चौक, इजारे अपार्टमेंट, इचलकरंजी - ६१६११५ जि.: कोल्हापूर.
फ़ोन नं +91 230 2420545
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

 

जवाहरनगर शाखा
सी.एस. क्रमांक.12441, 12441/1, 12441/3, 12441/4, प्रभाग क्रमांक 18/293 स्टेशन रोड, गुरु टॉकीज जवळ, इचलकरंजी- ४१६११५. जिल्हा. कोल्हापूर .
फ़ोन नं +91 230 2440044, 2440144
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

 

DKTE Premises, Ichalkaranji Branch
डीकेटीई कॉलेज प्रीमायसेस इंचलकरंजी ४१६११५.जिल्हा:-कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 230 2420545,
फँक्स नं - +91 230 2611736
साईट - Offsite

 

लक्ष्मी औद्योगिक, हातकणंगले शाखा
पहिला टप्पा, सेक्टर ए, भूखंड क्र. सुविधा १६ श्री लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, हातकणंगले -११६१० ९ जि .: कोल्हापूर.
फ़ोन नं +91 2366206
फँक्स नं - NA
साईट - NA

 

यशवंतराव चव्हाण पॉलिटेक्निक कॉलेज
R.S.No 644, सांगली रोड, आदिनाथ हाउसिंग सोसायटी जवळ, इचलकरंजी, हातकणंगले, – 416 115.
फ़ोन नं NA
फँक्स नं - NA
साईट - OFFSITE

लातूर शाखा
काकुशेट उक्का मार्ग, शाहू कॉलेजच्या समोर, चंद्रनगर, लातुर - ४१३५१२.
फ़ोन नं +91 2382 251505
फँक्स नं - +91 2382 251505
साईट - ऑनसाईट

ठाणे शाखा
प्रभाग क्रमांक १२,, दुकान क्रमांक १,२,३, आणि,, तळ मजला, जयसूर्या टॉवर्स, चंदनवाडी, पंचपाखाडी, ठाणे (प.) - 2०० २२२
फ़ोन नं +91 22 25449002
फँक्स नं - +91 22 25449003
साईट - ऑनसाईट

नृसिंहवाडी
श्री दत्त कॉम्प्लेक्स गळा नं.३,सी.एस.नं.५३०, ऍट पोस्ट नृसिंहवाडी तालुका-शिरोळ जिल्हा-कोल्हापूर ४१६१०६
फ़ोन नं +91 2322 236350, 236509
फँक्स नं - NA
साईट - Offsite

कुरुंदवाड शाखा
अनुक्रमांक.१३ (सी) सन्मित्र चौक परिसर,
मालभाग, कुरुंदवाड, ता: शिरोळ, जि. कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2322 243366
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

गुलटेकडी शाखा
प्लॉट नं. ४४५/४४६, शिवनेरी, गुलटेकडी मार्केट यार्ड, गुलटेकडी पुणे - ४११०३७
फ़ोन नं +91 20 24271598
फँक्स नं - +91 20 24273128
साईट - ऑनसाईट

 

कोथरुड शाखा
९/८८ (पी) व ८५ (पी), गुरुकृपा, अलकापुरी सोसायटी, वनाज कार्नर, पौड रोड, कोथरुड, पुणे - ४११०२९.
फ़ोन नं +91 20 25428010
फँक्स नं - NA
साईट - ऑनसाईट

 

हडपसर शाखा
सर्वे नं. २२१ राविदर्शन पुणे सोलापूर रोड हडपसर पुणे -४११ ०२८
फ़ोन नं +91 20 26990305
फँक्स नं - +91 20 26990306
साईट - ऑनसाईट

गडहिंग्लज शाखा
सी .एस .नं .२२८६, २२८७, २२८८, गडहिंग्लज -कडगांव रोड,गडहिंग्लज -४१६५०२
तालुका : गडहिंग्लज , जिल्हा. : कोल्हापूर
फ़ोन नं +91 2327 223776
फँक्स नं - +91 2327 223045
साईट - ऑनसाईट

मराठी