वरील तीन निष्कर्षाबरोबर आधारीत जी कमीत कमी रक्कम असेल तेवढी रक्कम मंजूर करता येईल.